strawberry quartz

v1980-54

gemstones, strawberry quartz donut 40mm

Bestel
!